Monografija Likovi istaknutih hrvatskih pedagoga prof. dr. sc. Ante Vukasovića sadrži životopise i analize djela sedam hrvatskih pedagoga koji su, svaki u svoje doba, djelovali od sredine 19. st. pa sve do 80-ih godina 20. st., a to su Ivan Filipović, Vjekoslav Koščević, Stjepan Matičević, Pavao Vuk-Pavlović, Stjepan Pataki, Zlatko Pregrad i Pero Šimleša. Autor opisuje organiziranje i usavršavanje hrvatskoga učiteljstva i razvitak pedagogije na Sveučilištu u Zagrebu, upozoravajući na dvije skupine pedagoga o kojima piše te ih smješta u hrvatsku pedagošku i društvenu stvarnost. Kada je riječ o organiziranju hrvatskoga učiteljstva koje je polovicom 19. st. bilo razjedinjeno i neorganizirano, o stručnom i pedagoškom usavršavanju učitelja, te o upoznavanju s jačanjem i širenjem ideja nove škole i reformne pedagogije u Europi i svijetu, autor opisuje dvojicu istaknutih predstavnika tih nastojanja, a to su Ivan Filipović i Vjekoslav Koščević. U drugoj su skupini pedagozi koji su pridonosili razvoju pedagogije i njezinoj samostalnosti kao znanosti o odgoju na Sveučilištu u Zagrebu te znanstveno-nastavno djelovali na njemu, jačali teorijsku pedagogijsku misao u Hrvatskoj, bili zagovornici tadašnjih suvremenih ideja, primjerice kulturne i vrijednosne pedagogije, stvarali teoriju odgoja i nova samostalna odgojna područja te afirmirali didaktiku i metodiku, a to su Stjepan Matičević, Pavao Vuk-Pavlović, Stjepan Pataki, Zlatko Pregrad i Pero Šimleša.

Djelo prof. dr. sc. Ante Vukasovića prvo je djelo iz povijesti pedagogije posvećeno istaknutim hrvatskim pedagozima napisano u samostalnoj Hrvatskoj. Ta mu činjenica već daje važno mjesto u hrvatskoj pedagoškoj literaturi. Međutim, knjiga je posebna što upućuje na nacionalnu potrebu uvažavanja pozitivne hrvatske pedagoške baštine, na odgojno-vrijednosnu tradiciju koju su stvarali uzorni hrvatski pedagozi, a koja je bila u nekim vremenima hrvatske povijesti prešućivana i zanemarivana. Knjiga će značajno popuniti spoznaje povijesti pedagogije u Hrvatskoj o pedagozima i njihovim djelima koji su teorijski i praktično utjecali na razvoj pedagogije, njezinu autonomiju te povijest pedagogije i školstva.

 
Izvadci iz recenzija


Svojim sadržajem monografija profesora Ante Vukasovića bit će korisno i zanimljivo štivo širokom krugu čitatelja, osobito studentima pedagogije, učiteljima, profesorima i svima onima koji se na bilo koji drugi način bave odgojem i obrazovanjem mlade generacije. Uvjeren sam da će monografija naći dostojno mjesto u svim knjižnicama naših škola i fakulteta koji odgajaju, obrazuju i osposobljavaju buduće učitelje svih vrsta škola. Pisana je jasnim i razgovijetnim jezikom, stilom pedagogijskoga pisca kakvim se A. Vukasović već predstavio hrvatskoj pedagoškoj javnosti. Čitatelji će imati potpun i jasan uvid u život i djelo naših značajnih pedagoga od polovice 19. i tijekom 20. stoljeća. U svakom slučaju monografija je važan prilog povijesti našega školstva i osobito povijesti nacionalne pedagogije.
Dr. sc. Josip Markovac, prof. emer.

Knjiga Likovi istaknutih hrvatskih pedagoga profesora Ante Vukasovića svakako je dobrodošla i potrebna. Naša je povijest pedagogije, na veliku žalost, u priličnoj zapuštenosti i zanemarenosti. Na pet Odsjeka za pedagogiju gdje se ona studira i poučava apsolutno je nedostatno njezino znanstveno istraživanje. Produkcija objavljenih rasprava, članaka i knjiga također je sasvim minimalna, zbog čega mnogi danas „otkrivaju” ono što je u pedagoškoj memoriji odavno poznato. Stoga, znajući da je danas teško broditi u otvorenom svjetskom globaliziranom „ludilu”, a da će u budućnosti biti još i teže, svesrdno preporučujem objavljivanje ove monografije jer će ona sigurno višestruko koristiti svim pedagoškim djelatnicima u odgoju i obrazovanju, a osobito studentima pedagogije te studentima učiteljskih i odgojiteljskih studija u Hrvatskoj.
Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

Pred nama je ostvarivanje nevjerojatno vrijedne ideje i zadaće da se objavi monografija o značajnim ličnostima hrvatske pedagogije i školstva. Osmišljeno i znanstveno pregledno u knjizi se iznose podatci o djelovanju odabranih stvaralaca nacionalne pedagogije u Hrvata. Nije prevelik broj tih velikana, stoga vrijedi poznavati njihovo djelovanje i one posebnosti na kojima se i zasniva naša pedagogija. Sve opisane ličnosti svojim su djelovanjem uistinu nezamjenjiv dio naše pedagoške baštine, a ona je značajni čimbenik nacionalne opstojnosti. Valja proučiti o njima napisano. Mora se to znati. Doista, prvi put nalazimo, i imat ćemo, u jednoj ediciji prikazane bitne korake našega pedagoškoga razvoja i procjenu osobnosti koje su stvarale temelje naše nacionalne pedagoške baštine.
Prof. dr. sc. Valentin Puževski