Ova knjiga ima namjeru biti osnovnim udžbenikom za nastavnike nastavnih predmeta koji uvjetno pripadaju području društvenih i humanističkih znanosti, a to su svi stručni nastavni predmeti iz područja ekonomije i prava te neki predmeti iz područja informatologije, politologije, sociologije, povijesti i etike… Naravno, ova knjiga može biti od koristi i nastavnicima u svim srednjim pa i osnovnim školama, jer je poznato da postoje neke opće zakonitosti i metodička rješenja koja su primjerena za sve polaznike srednjega obrazovanja, bez obzira na to je li riječ o mladima ili odraslim polaznicima tih programa.

Postojeća oprema i prostori za nastavne aktivnosti u školama uglavnom su prilagođeni didaktičkoj paradigmi koju označujemo sintagmom nastava usmjerena na nastavnika. Dakle, u tim prostorima i s tom opremom nastavnici »predaju« sadržaje, a učenici/polaznici uglavnom sjede, slušaju i gledaju te povremeno razgovaraju s nastavnikom.

Autori slijede didaktičku paradigmu označenu sintagmom nastava usmjerena na učenika, a to znači da je ovdje nastava shvaćena kao zajednički rad nastavnika i učenika te da se očekuje više raznovrsnih aktivnosti učenika (strategije aktivnoga učenja). Za takve aktivnosti trebat će osigurati nešto drukčiju opremu i uređenje prostora za poučavanje i učenje u školama, te promjenu uloge nastavnika u odnosu na onu koja je dominirala u proteklim godinama. Konkretnije, to znači da bi nastavnik predavač trebao biti zamijenjen nastavnikom koji je organizator, mentor, menadžer, instruktor i suradnik.


U knjizi su poglavlja:

METODIKE NASTAVNIH PREDMETA DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI – POJMOVNO ODREĐENJE • TEORIJA KURIKULUMA KAO POLAZIŠTE ZA METODIČKA ISTRAŽIVANJA I PRAKSU • PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJA I OBRAZOVANJA U ŠKOLI • ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI NASTAVE I UČENJA • NASTAVNI SAT PO MJERI UČENIKA • TJEDNI I DNEVNI RASPORED NASTAVNIH SATI I AKTIVNOSTI • BLOK-SAT I BLOK-NASTAVA • NASTAVNE STRATEGIJE I METODE • STRATEGIJE AKTIVNOGA UČENJA U SREDNJIM ŠKOLAMA • PROJEKTNA NASTAVA I PROJEKTNO UČENJE • NASTAVNI MEDIJI I OBRAZOVNA SREDINA • SOCIJALNI OBLICI U SREDNJIM ŠKOLAMA • UNUTARNJA I VANJSKA EVALUACIJA • PRIPREMANJE NASTAVNIKA I UČENIKA ZA NASTAVU • POSEBNOSTI RADA U ALTERNATIVNIM I PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA • METODIČKE POSEBNOSTI U RADU S ODRASLIM POLAZNICIMA • UPRAVLJANJE RAZREDOM I RAZREDNA DISCIPLINA • NASTAVNIK U ULOZI RAZREDNIKA • CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA • METODOLOŠKE NAPOMENE O ISTRAŽIVANJU STRUKOVNE NASTAVE

Na kraju svakog poglavlja je sažetak (Ukratko) te lista metodičkih preporuka nastavnicima srednjih škola.


Knjiga sadrži i Metodički pojmovnik u kome je – na 58 stranica – 350 natuknica (definicija metodičkih pojmova).


U dodatku su i četiri metodička scenarija koji mogu poslužiti kao model za kreiranje različitih metodičkih situacija i scenarija u nastavi srednjih škola, a koje slijede paradigmu nastave usmjerene na učenike.


Uz mnoštvo priloga, ilustracija i tablica, u ovom priručniku je i popis didaktičke/metodičke literature (više od 200 naslova) te kazalo osobnih imena (oko 250 autora koji se u poglavljima knjige spominju).


Iz znanstvenih recenzija knjige navodimo:

 

Djelo je napisano kao metodički udžbenik (kompendij) kojim se sažeto i sveobuhvatno na jednom mjestu (s funkcionalnog stajališta i mogućih adresata) raspravlja o bitnim spoznajama korisnim za unaprjeđivanje poučavanja i učenja, što je razvidno iz izbora sadržaja primjerenih korisnicima, ali i iz strukture (artikulacije) i načina obraćanja korisniku…

Suvremeno, znanstveno i stručno utemeljeno, sustavno homogeno i sa stajališta korištenja udžbenika – poticajno i funkcionalno…

Knjiga je namijenjena stručnjacima koji su završili nenastavničke studije ili fakultete, a koji žele dodatnim studiranjem steći i licencu za nastavničku profesiju i rad u osnovnoj i srednjoj školi (diplomirani ekonomisti, pravnici, informatolozi, inženjeri itd.). Međutim, kao kompendij, knjiga će korisno poslužiti i zaposlenim nastavnicima, napose onima koji rade u srednjim školama, a koji žele mijenjati metodičke scenarije i aktivnosti učenika u svakodnevnoj nastavi.

Prof. dr. sc. Vladimir Jurić


Monografija koju su autori koncipirali za udžbeničku uporabu, daleko nadilazi strukturu i zahtjeve jednog udžbenika. Ovo je u osnovi znanstveno djelo, koje na primjeru didaktike društvenih znanosti obrađuje sva temeljna pitanja suvremene didaktike i kurikulumske teorije. Djelo predstavlja izuzetan primjer kako se znanstvena događanja mogu na odgovarajući način eksplicirati te ih smjestiti u pedagošku praksu.

Zbog toga je Nastava usmjerena na učenika temeljno znanstveno djelo iz područja specijalne didaktike (metodike) i kao takvo obogatit će i oplemeniti ovu vrstu literature kako u Hrvatskoj tako i u širem srednjoeuropskom prostoru koji dijeli istu didaktičku i pedagošku tradiciju.

Prof. dr. sc. Janko Muršak