Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositelj je projekta EPALE odnosno obavlja ulogu nacionalne službe za podršku (NSS) za platformu u Republici Hrvatskoj. Naime, EPALE je europska elektronička platforma za poučavanje odraslih, a zajednicu čini više od 117 tisuća nastavnika i stručnjaka praktičara iz područja obrazovanja odraslih. EPALE zajednicom upravlja Centralni servis podrške (CSS) koji koordinira rad 38 nacionalnih službi za podršku, iz ukupno 36 europskih zemalja.

Rezultati uspješnog provođenja četiriju dosadašnjih projektnih ciklusa upućuju na činjenicu da je projekt EPALE uvelike utjecao na unaprjeđenje cjelokupnoga sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Trenutačno se provodi novo projektno razdoblje za projekt EPALE koji traje od travnja 2022. do prosinca 2024. godine.

Glavna je svrha projekta promocija platforme EPALE kako bi se približila široj zajednici obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj na način da ih motivira da postanu aktivni članovi višejezične, dinamične i interaktivne platforme koju čini zajednica stručnjaka u obrazovanju odraslih. Ciljne su skupine nacionalnoga projekta ustanove koje provode i formalno i neformalno obrazovanje odraslih, nastavnici, znanstvenici, novinari, predstavnici javnih institucija.

Ključne aktivnosti projekta odnose se na unaprjeđenje platforme izradom i prijevodom niza korisnih sadržaja, organizaciju promotivnih aktivnosti na raznim događanjima i informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima EPALE-a, aktivnu suradnju s partnerima i korisnicima na nacionalnoj i europskoj razini te aktivnu komunikaciju s nacionalnom službom za podršku (NSS). Nizom promotivnih aktivnosti platforme EPALE nastoji motivirati što više stručnjaka u obrazovanju odraslih da stvaranjem i objavljivanjem kvalitetnoga sadržaja na platformi te njihovom primjenom u profesionalnom usavršavanju, pridonesu razvoju i održavanju platforme. 

Navedene aktivnosti prati unaprjeđenje platforme kreiranjem i prijevodom niza korisnih sadržaja, organizacijom promotivnih aktivnosti na raznim događanjima, informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima EPALE-a, aktivnom suradnjom s partnerima i akterima na nacionalnoj i europskoj razini, nabavom promotivnog materijala, promocijom EPALE-a na društvenim mrežama, izradom EPALE promotivnih filmova i vodiča, dva godišnja newslettera o provedenim aktivnostima te uspostavljanjem mreže EPALE ambasadora odnosno stručnjaka za obrazovanje odraslih širom Hrvatske koji objavljuju stručne radove i promiču platformu EPALE te i tako motiviraju korisnike da se aktivno uključe u virtualnu zajednicu stručnjaka za obrazovanje odraslih.

Nacionalna služba podrške

Jedna od recentnih aktivnosti u sklopu EPALE programa jest i izrada Regionalnog okvira kompetencija medijske pismenosti za Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju te označava inicijativu predstavnika navedenih zemalja da se uspostavi standard kompetencija koji će biti temelj za kreiranje nacionalnih programa obrazovanja radi podizanja opće razine medijske pismenosti u društvu.

Ovaj dokument izrađen je u sklopu EU projekta „EPALE Nacionalna služba podrške” koji se realizira u navedenim zemljama, kao dio Erasmus+ programa. 

Regionalni okvir medijske pismenosti uspostavlja se u svrhu kreiranja obrazovanja za demokratsko građanstvo, stvaranja uvjeta za poticanje sposobnosti kritičkog promišljanja, unaprjeđenja funkcionalnosti medijske pismenosti te razvoja spremnosti pojedinca za aktivno razumijevanje načina kreiranja javnog mnijenja putem medija. 

Ovaj dokument definira minimum ishoda učenja koje bi polaznik u obrazovanju odraslih trebao ostvariti radi podizanja razine medijske pismenosti te razumijevanja i analitičkog promišljanja o informacijama koje dobiva putem medija. Dokument ujedno teži predstaviti preporuke akterima medijske pismenosti u ostvarenju zajedničkih ciljeva razvoja medijskih znanja i vještina. Znanstveno je utemeljeno da osobe koje su (digitalno) medijski pismenije bolje i brže prepoznaju lažnu vijest u odnosu na istinitu, ali ta vještina ne utječe na njihovu spremnost na dijeljenje isključivo točnih informacija. Nužno je, stoga, poticati svijest o odgovornosti razvojem kompetencija koje podrazumijevaju višeslojno područje o kojemu pojedinac svakodnevno uči iz vlastitog iskustva i od stručnjaka. 

Regionalni okvir kompetencija medijske pismenosti za Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju zajednička je težnja da se sustavno djeluje u svrhu unaprjeđenja medijske pismenosti, a dokument je preporuka akterima medijske pismenosti u navedenim zemljama u smjeru dostizanja kojih znanja i vještina trebaju djelovati.

Svaka zemlja, prema svojim specifičnostima i potrebama, može razvijati posebne programe obrazovanja medijske pismenosti čiji bi sadržaj bio temeljen na preporučenom Regionalnom okviru kompetencija medijske pismenosti.

Ciljne skupine

Svrha Regionalnog okvira za medijsku pismenost afirmacija je medijske pismenosti u društvu. Sadržaj i način njegove provedbe, odnosno provedbe pojedinih modula, moraju biti prilagođeni ciljnim skupinama. Oni su strukturirani na višoj razini kao:

• šira javnost – polaznici programa obrazovanja odraslih

• stručna javnost (pedagozi za odrasle i drugi stručnjaci)

• kreatori politika u raznim odjelima.

Unutar prve kategorije ciljne skupine definirane su prema nacionalnim prioritetima. Kada je riječ o djelatnostima koje se financiraju iz javnih sredstava, valja se usmjeriti na one skupine stanovništva koje zbog raznih prepreka imaju otežan pristup obrazovanju i učenju. Rijetko su ili uopće nisu uključeni u obrazovanje odraslih, ali za njih je medijska pismenost vrlo važna jer utječe na njihove životne odluke. U ciljnoj skupini šira javnost ‒ polaznici programa obrazovanja odraslih mogu se definirati sljedeće podskupine: odrasli općenito; odrasle osobe sa slabo razvijenim osnovnim sposobnostima, bez obzira na radno mjesto, dob ili druga svojstva; mlade odrasle osobe koje rano napuštaju školu; stariji (65+) i druge odrasle osobe.

Opći ishodi učenja

Stjecanje znanja i vještina, utemeljenih na ovom okviru medijske pismenosti, podrazumijeva da osoba samostalno može:

• kritički analizirati i razumjeti medijske poruke

• analizirati sadržaj medijske poruke 

• pravilno interpretirati poruke i djelovati na temelju tih dobivenih poruka

• objasniti utjecaj medijskih i korisnički generiranih sadržaja na vrijednosni sustav pojedinca/grupe

• obaviti procjenu učinaka utjecaja medijskih sadržaja na percepciju, ponašanje, emocije i stavove pojedinca/grupe

• kritički se odnositi prema uvjerljivom potencijalu medijskih sadržaja

• razlikovati slobodu govora od uvrjedljivog govora i govora mržnje

• provesti analizu manipulativne prirode svih informacija i medija

• prosuđivati učinke medijskih obraćanja na emocije, formiranje mišljenja, stavova i vrijednosti

• razmotriti povijesne, društvene, kulturne i osobne perspektive u prosuđivanju

• objasniti značenje i upotrebu suvremenih medija

• sigurno se koristiti digitalnim medijima, društvenim mrežama i internetom.

PROGRAM ZA STJECANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA MEDIJSKE PISMENOSTI

Program za stjecanje ključnih kompetencija medijske pismenosti pripreman je u sklopu EU projekta „EPALE ‒ Nacionalna služba podrške”, koji se provodi u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini, kao dio Erasmus+ programa (*). 

Riječ je o neformalnom programu koji je izrađen u svrhu:

• obrazovanja za demokratsko građanstvo

• stvaranja uvjeta za jačanje sposobnosti kritičkog promišljanja

• unaprjeđenja funkcionalne medijske pismenosti

• razvoja spremnosti pojedinca za aktivno razumijevanje načina kreiranja javnog mijenja putem medija. 

Sadržaj Programa temeljen je na preporukama iz zajedničkog dokumenta „Okvir kompetencija medijske pismenosti”, koji su izradili predstavnici NSS službi sa stručnjacima.