U Europi jača tendencija poticanja višejezičnosti u sklopu politike učenja stranih jezika pri čemu CLIL metoda ima veliku ulogu. CLIL – Content and Language Integrated Learning način je poučavanja specifičnih, određenih sadržaja nekog predmeta na stranom jeziku. Strani je jezik integriran u nastavni sadržaj pri čemu se istodobno uči i jezik i sami sadržaj. Prilikom CLIL sata učenici se upoznaju ne samo sa samim sadržajem već i s rječnikom, izrazima i frazama koje se upotrebljavaju u tematikama sadržaja koji se obrađuje. 

Dakle, učenici usvajaju sadržaj određenog predmeta putem stranog jezika, a upravo je taj sadržaj (content) u središtu CLIL metode poučavanja uz vještinu komunikacije, spoznaju te kulturne elemente. 

Višeslojni rezultati važni su pokazatelj uspjeha ove metode budući da učenici postižu uspjeh u jačanju jezične kompetencije kao i u vještinama apstraktnog i konkretnog razmišljanja, osnažuju svoje digitalne kompetencije te se upoznavaju i jačaju svjesnost o kulturnim obilježjima – cross-cultural teaching. 

Naravno, da bi CLIL metoda mogla biti realizirana u postojećim uvjetima našega školstva, bitna je potreba za kvalitetnom suradnjom predmetnih učitelja kako bi se nastavni sat ostvario poštujući temeljne zahtjeve ove metode – usredotočenost na sadržaj, upućivanje učenika u središte nastavnoga procesa te poticanje vještine „učiti kako učiti” odnosno kombinaciju apstraktnoga i konkretnoga razmišljanja. Razvijanje kulturne svjesnosti i međukulturnih obilježja, poput pozdrava, uputa, načina obraćanja, govora tijela, obrazaca ponašanja, razumijevanja na međukulturnoj razini, sastavni su dio CLIL učionice kojoj se poučavanje temelji na kontekstualnom učenju.

U sklopu Erasmus+ projekta učitelji OŠ Jurja Dobrile iz Rovinja tijekom posjeta Osnovnoj školi Charles de Foucauld u Brestu iz Francuske stekli su uvid u načine i metode rada francuskih kolega, među ostalim i u CLIL metodu. Nakon povratka, uspješno su je implementirali u rad te postigli odlične rezultate ne samo vezane za razinu usvojenosti sadržaja već i u vidljivoj motivaciji učenika tijekom nastave. 

Tijekom Europskog tjedna programiranja EU CodeWeek dva razreda šestaša sudjelovala su u aktivnosti prevedene CLIL metodom na temu potrage za blagom. Izazovi su navedeni na engleskome jeziku, a putem odgovarajućeg sustava šifriranja učenici su trebali dešifrirati poruke i slijediti trag primjenjujući stečena kriptografska znanja. Nakon riješenog zadatka, učenike je čekao slatki zalogaj. CLIL metodom učenici su uspješno usvojili gradivo informatike kao i izraze na engleskome jeziku vezane za sami sadržaj. Ovaj, nešto manje prisutan pristup poučavanja školskih predmeta na stranom jeziku potiče radoznalost i zainteresiranost učenika te rezultira boljim poučavanjem.

Dakle, može se zaključiti da se ovom metodom poučavanja potaknula motivacija i spremnost učenika na aktivnije i uspješnije sudjelovanje u radu, što na kraju pretpostavlja postavljanje učenika u središte nastavnog procesa.